Åpenhetsloven

Fra 1. juli 2022 har alle rett til å be virksomheter som omfattes av åpenhetsloven om informasjon om hvordan de håndterer konsekvenser knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Wilsgård Fiskeoppdrett er omfattet av loven

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Formål

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og skal sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer reelle og mulige negative konsekvenser som kan knyttes til virksomheten, enten direkte eller gjennom sine leverandørkjeder og forretningspartnere.

Hvordan Wilsgård etterlever Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en del av arbeidet med bærekraft, og vi arbeider aktivt med å innrette oss etter de kravene og forventningene loven stiller. Arbeidet med å iverksette loven er allerede i gang, der arbeid med aktsomhetsvurderinger av egne operasjoner, leverandører og forretningspartnere vil være hovedfokus.

Ettersom konsernets underleverandører er omfattende, både når det kommer til størrelse og geografisk utbredelse, vil komplette aktsomhetsvurderinger være en tidkrevende jobb å få etablert. Vi vil, uavhengig av dette, alltid etter beste evne svare opp alle spørsmål, jfr. informasjonsplikten i loven.

Wilsgård samarbeider med leverandører som leverer alt fra fôr til fartøy, merdkonstruksjoner, emballasje og teknologi. Flere av disse leverandørene har igjen sine leverandører. Det er derfor nødvendig for Wilsgård å samarbeide, også med disse, ettersom Åpenhetsloven stiller forventninger om vurderinger gjennom hele verdikjeden.

Wilsgård stiller allerede kontraktsfestede krav til flere av de mest kritiske leverandører, både når det kommer til menneskerettigheter og oppfølging av sosiale forhold fra leverandørene våre, både internt og eksternt. Vi har styrevedtak på etiske retningslinjer for konsernet, og det også utarbeidet en partssammensatt erklæring om «God sosial praksis».

Den årlige redegjørelsen for arbeidet med åpenhetsloven publiseres her på hjemmesiden innen 30. juni.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta gjerne kontakt.